Till innehåll på sidan

Elevinflytande

I Örbyskolan har vi ett åtagande att ge eleverna ett reellt inflytande över och ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ska känna till och förstå läroplanen med kursplanernas mål och kriterier genom att dessa kommuniceras på ett konkret och begripligt sätt. För att uppnå detta låter vi eleverna medverka i arbetet med de pedagogiska planeringarna, där målen för arbetsområdet liksom arbetssättet tydliggörs och där självbedömning och kamratbedömning ingår. Detta gäller även verksamheterna i förskoleklass och fritidshem.

Eleverna deltar varje termin i ett utvecklingssamtal, där den individuella utvecklingsplanen (IUP) upprättas. Finns behov av ett åtgärdsprogram så är eleven självklart aktiv i upprättandet av det. Eleverna övar upp sin förmåga att ta ett allt större ansvar för det egna arbetet i klassen och på fritidshemmet.

Klassråd genomförs regelbundet. Varje klass utser en representant till skolans elevråd från och med förskoleklass. Tydliga arbetsformer har utarbetats för elevrådets styrelse. De vuxna, som stödjer elevrådets arbete, träffar styrelsen regelbundet. Fokusering sker på arbete inom tre till fyra större områden, där eleverna skall ha ett reellt inflytande och resultat av detta arbete kan påvisas.

Det finns ett stort mått av medbestämmande inom skolbarnsomsorgen där eleverna kan välja mellan erbjudna aktiviteter som de själva ofta är med och föreslår.

Dela:
Kategorier: