Till innehåll på sidan

Förskoleklass

I Örbyskolan finns tre förskoleklasser och våra lokaler finns i ett eget hus på skolgården. I dessa lokaler bedrivs verksamheten, med samma personal, både under skol- och fritidsverksamheten.

Utgångspunkten för det vardagliga arbetet, är de generella kompetenser som omnämns i läroplanen. Vi har valt ut fem särskilt viktiga förmågor:

  • Den kommunikativa förmågan
  • Förmågan att ta ansvar
  • Den kreativa förmågan
  • Förmågan att samarbeta
  • Förmågan att reflektera.
  • Elevernas utveckling av dessa förmågor finns alltid med när vi planerar vår verksamhet.

Elevernas läs- och skrivinlärning, som utgår från Bornholmsmodellen och ASL, Att skriva sig till läsning, är en viktig del i deras kunskapsinhämtande under året i förskoleklass. I det viktiga matematikämnet görs eleverna uppmärksamma på matematik som de stöter på i vår vardag under den dagliga verksamheten. De ges möjlighet att upptäcka, jämföra och reflektera omkring begrepp, mängder och antal.

Grundläggande för vårt sätt att arbeta är att väcka elevernas intresse och lust att lära både på egen hand och tillsammans med andra. Arbetssättet är i första hand aktivt och konkret där leken och skapandet är viktiga redskap. I leken tränar eleverna socialt samspel och bearbetar intryck från sin vardag. Vi lär oss när vi har roligt och är engagerade, när vi gör saker, rör oss, ser, hör och tar i saker.

Förskoleklassen, som är en brygga mellan förskolan och grundskolan, bidrar till en trygg övergång när eleverna ska lära känna skolans värld.

Dela:
Kategorier: