Lägesbeskrivning beträffande högstadium på Örbyskolan

I slutet av november 2014 togs ett verksamhetsbeslut som innebar att Örbyskolan hösten 2015 skulle kunna behålla eleverna i årskurs 6 för att inleda utvidgningen till ett högstadium samt att börja utreda förutsättningarna för utbyggnaden till en treparallellig F-9 skola. Skolan har därför detta läsår två klasser i åk 7 och vi kommer nästa höst att bereda plats för ytterligare två högstadieklasser, vilket innebär att vi då kommer att ha två sjuor och två åttor på Örbyskolan. Dessa fyra klasser kommer vi att ha plats för, utan att bygga ut skolan, och vi kan således behålla eleverna till dess att de gått klart högstadiet. Vår bedömning på skolan är emellertid att vi hösten 2017 behöver ett tillskott på lokaler, för att kunna ta emot ytterligare en årskull högstadieelever.

Två arkitekter håller för närvarande på med att göra en volymstudie som beräknas att vara klar innan årsskiftet. Studien innehåller en granskning av befintliga lokaler och hur de kan användas så effektivt som möjligt för att kunna rymma en F-9 skola, med tre klasser i varje årskurs, med minsta möjliga om- och tillbyggnad. Den studien kommer således att ligga till grund för vilka lokaler som skolan behöver kompletteras med och hur det kan göras i prak-tiken samt vad utbyggnaden beräknas kosta. Hänsyn måste även tas till att delar av skolan är kulturminnesskyddade. Med utgångspunkt från studien och med en helhetssyn på elevplatser i närområdet kommer tjänstemännen på Utbildningsförvaltningen sedan att skriva ett tjänsteutlåtande. Detta utlåtande kommer att ligga till grund för politikernas beslut i frågan. Förhoppningsvis kan detta beslut tas under våren 2016.

De lokaler som den gamla skolrestaurangen låg i håller för närvarande på att byggas om och de ska vara klara att tas i bruk till vårterminsstarten. Skolan kommer att utrusta delar av de ombyggda lokalerna så att lärarna har bättre möjligheter att bedriva undervisning i teknik och övriga naturorienterade ämnen för eleverna i de senare årskurserna.

Dela: