Till innehåll på sidan

Vårt arbetssätt i årskurs 1-3

Årskurs 1-3 har sina lokaler belägna i olika hus runt skolgården.
Vi har det här läsåret ca 260 elever som är fördelade på 9 klasser.
Vi erbjuder en strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som i mindre grupperingar och vårt mål är att eleverna ska utveckla en nyfikenhet och lust att lära. I undervisning strävar vi efter att variera och integrera kunskaper i olika former.

I årskurs 1-3 ligger fokus på undervisningen i basämnena svenska och matematik. Det är viktigt att eleverna får bra flyt i sin läsning under de första åren. Under matematiklektionerna ges eleverna möjlighet att laborera, pröva olika strategier, prata och lösa matematiska problem enskilt och i grupp. I åk 3 genomförs nationella prov i matematik och svenska. Engelska börjar vi med redan i årskurs 1. Vår no-undervisning i årskurs 1-3 bygger på NTA-lådor. Grundfilosofin inom NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.
Lärare och pedagoger på fritids samarbetar kring eleverna för att stärka lärandet under barnets hela dag. Pedagogerna från fritids är med i klassrummet på helklasstimmarna under förmiddagstid. Detta leder till samsyn om lärandet och skapar trygghet för barnen. Tillsammans arbetar vi mycket med att eleverna ska fungera väl i det sociala samspelet. Behöver eleven ytterligare stöd i skolarbetet får man självklart hjälp av våra specialpedagoger.

Dela:
Kategorier: